Innovatieaftrek

De innovatieaftrek resulteert in een verlaagde belastingdruk voor innovatieve bedrijven in België.
De vennootschapsbelasting voor winsten uit de eigen innovaties wordt met 85% verlaagd.

Innoveren doen we allemaal!

Ondernemingen innoveren. Producten en processen worden verbeterd, dienstverlening wordt efficiënter. Deze innovaties kunnen beschermd worden door het aanvragen van octrooien (ook patenten genoemd).

Om innoverende ondernemingen te stimuleren heeft de Belgische overheid een innovatieaftrek voorzien. Innoverende bedrijven zullen hiervoor hun R&D-resultaten moeten beschermen. Dit kan door het neerleggen van octrooien. Door toepassing van de innovatieaftrek wordt de belastingdruk verlaagd. De winst uit deze beschermde innovaties wordt belast aan slechts 3,75%.

Voor

Venootschapsbelasting (voor)

Na

Venootschapsbelasting (na)

De meeropbrengst uit innovatieve producten en diensten wordt van de belastbare basis afgetrokken en zorgt voor een verlaging van vennootschapsbelasting. Naast verleende octrooien is de innovatieaftrek ook van toepassing op octrooiaanvragen vanaf indiening, kwekersrechten en innovatieve software.

De octrooibescherming van innovatieve producten en diensten wordt tot stand gebracht door octrooispecialisten die zowel technisch als juridisch geschoold zijn.

Wat is innovatieaftrek?

De innovatieaftrek resulteert in een belastingaftrek waarvan de omvang afhankelijk is van de hoeveelheid aan innovatie in uw onderneming. Voor de berekening van de innovatieaftrek wordt eerst de omzet aan innovatieve producten en diensten bepaald. Op deze omzet wordt de waarde van uw innovatie berekend, ook meerwinst genoemd. Deze meerwinst vormt de basis van de innovatieaftrek die wordt afgetrokken van de belastbare winst van uw onderneming.

Hoe innovatiever uw onderneming is, hoe groter de innovatieaftrek zal zijn. Belgische bedrijven met eigen R&D worden hierdoor gestimuleerd tot verdere innovaties en tot het beschermen van deze innovaties.

Wat is innovatieaftrek?

Voor de toepassing van de innovatieaftrek moeten de eigen innovaties geïdentificeerd en beschermd worden. Deze bescherming wordt voornamelijk verkregen door het neerleggen van één of meerdere octrooien. Ook in de software- en dienstensector kunnen innoverende ondernemingen octrooien aanvragen op hun verbeteringen. De crux bestaat erin om deze innovaties in uw onderneming eerst te detecteren. Ervaring leert ons dat veel ondernemingen innovatieve producten, systemen en/of processen bezitten die voor een octrooi in aanmerking komen. De detectie en de vertaalslag van deze innovaties naar octrooien gebeurt in samenwerkingen met een octrooispecialist.

Brantsandpatents heeft reeds meer dan 100 ondernemingen bijgestaan in de toepassing van de innovatieaftrek. In samenwerking met de fiscale adviseur heeft Brantsandpatents ook talrijke ondernemingen begeleid om een zogenaamde ruling te verkrijgen. In een ruling (ook voorafgaande beslissing genoemd) wordt in overleg met FOD Financiën de omvang van de innovatieaftrek vooraf goedgekeurd. Deze ruling is niet verplicht maar zal uw onderneming meer zekerheid geven over de hoogte van de innovatieaftrek en dit voor een periode van vijf jaar.

Hoe innovatieaftrek bekomen?

De meeste ondernemingen en al zeker ondernemingen met een eigen R&D afdeling bezitten veel innovaties maar gaan deze onvoldoende “vastleggen”. Een octrooigemachtigde is getraind om deze innovaties op te sporen en vast te leggen.

niet gedetecteerde innovaties gedetecteerde innovaties Detectie
Registratie Optimalisatie

Het in kaart brengen van uw innovaties gebeurt door het scannen van de huidige en toekomstige activiteiten van uw onderneming. Hierna zal onderzocht worden welke innovaties beschermd kunnen worden via octrooien, kwekersrechten en innovatieve software. Het gaat er met andere woorden om dat we samen de ‘ruwe stenen’ in uw onderneming ontdekken, ontginnen en verwerken tot een “geslepen diamant”.

Hoe de innovatieaftrek berekenen?

De innovatieaftrek wordt afgetrokken van de belastbare basis. De innovatie-aftrek vindt plaats na de DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten) en voor de notionele interestaftrek, de aftrek van vorige verliezen en de investeringsaftrek.

Hoe de innovatieaftrek berekenen?

Innovatieaftrek

De innovatieaftrek is er voor innovatieve ondernemingen. De innovatieaftrek vereist vastgestelde I.E.-rechten (Intellectuele Eigendom). Deze I.E.-rechten bestaan uit: ingediende of verleende octrooirechten, kwekersrechten en innovatieve software. De onderneming is bij voorkeur eigenaar van deze I.E.-rechten. Ook voor de mede-eigenaar, vruchtgebruiker en licentiehouder is een innovatieaftrek mogelijk. Voor de octrooirechten kan reeds aftrek worden genoten vanaf de indiening van een octrooi. Deze innovatieaftrek is overdraagbaar naar volgende jaren. Dit zijn belangrijke aanpassingen die voorheen niet mogelijk waren in de vroegere octrooiaftrek.

Meerwinst op innovatie

Eerst dient de meerwinst voor uw innovatieve diensten en/of producten te worden berekend op basis van de innovatieve omzet. De meerwinst is gelijk aan de toegevoegde waarde van uw innovatieve dienst of innovatief product ten opzichte van een gelijkaardige dienst of gelijkaardig product zonder implementering van uw innovatief concept. Dit ligt gebruikelijk tussen 3 – 15% van de innovatieve omzet.

Voor het bepalen van deze meerwinst (de bovengenoemde 3 - 15%) wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘transferpricing’-principes zoals beschreven in de internationale OESO-richtlijnen.

Eigen R&D kosten

De eigen R&D-kosten dienen te worden berekend. Een “track and trace” systeem zal belangrijk zijn om de verschillende R&D-kosten te identificeren voor de verschillende innovaties. De R&D-kosten worden van de berekende meerwinst afgetrokken.

Nexusfactor

Vervolgens wordt dit verschil vermenigvuldigd met een Nexusfactor. Voor intensieve R&D-bedrijven die ook nog eens hun innovaties grondig beschermen zal deze Nexusfactor ongeveer 1 zijn.

Om de innovatieaftrek te berekenen wordt 85% van de netto innovatie-inkomsten vermenigvuldigd met de Nexusbreuk, die met 30% opgewaardeerd kan worden tot maximaal 1.

Nexusfactor

De Nexusbreuk is een breuk met de kwalificerende R&D-uitgaven in de teller en met de globale R&D-uitgaven met betrekking tot de I.E.-rechten in de noemer. De bedoeling is om eigen R&D-inspanningen te optimaliseren zodat de kwalificerende R&D-uitgaven groot worden ten opzichte van de globale R&D-uitgaven.

Voor ondernemingen die alle R&D zelf uitvoeren en ook alle innovaties uit de R&D vastleggen in octrooien is deze Nexusbreuk maximaal gelijk aan 1. Zelfs indien niet alle R&D zelf wordt uitgevoerd, en de Nexusbreuk 0,77 of meer bedraagt, kan deze nog worden opgewaardeerd tot 1. In de andere gevallen is de Nexusfactor gelijk aan (Nexusbreuk x 1,3).

Innovatieaftrek in de praktijk

In de praktijk zal het voor ondernemingen belangrijk zijn om de eigen R&D-kosten te tracken; dit wil zeggen de R&D-kosten identificeren voor de verschillende innovaties en hiervan bewijs kunnen leveren. Het gaat hier om de kosten voor R&D die rechtstreeks leiden tot het bekomen van de innovatierechten. Ook de R&D-kosten die uitbesteed worden aan externe, niet-verbonden ondernemingen komen in aanmerking voor de innovatieaftrek.

R&D-kosten die echter gemaakt worden door verbonden ondernemingen, alsook de kosten voor verwerving van intellectuele rechten, komen niet in aanmerking. De verhouding van deze R&D-kosten wordt weergegeven in de Nexusbreuk. De Nexusbreuk wordt automatisch verhoogd met 30%, maar de breuk mag nooit groter zijn dan 1. Door deze verhoging worden ondernemingen niet excessief benadeeld voor het uitbesteden van onderzoek en ontwikkeling aan een verbonden onderneming of voor het verwerven van een intellectueel eigendomsrecht.

De R&D-kosten worden van de meerwinst afgetrokken. De meerwinst voor uw innovatieve diensten en producten is doorgaans 3 à 15% van de innovatieve omzet. Innovatieve omzet is het deel van de totale omzet onder ingediende of verleende octrooirechten en innovatieve auteursrechtelijke software. Bij innovatieve bedrijven maakt de innovatieve omzet doorgaans 60% tot 90% van de totale omzet uit.

Het verschil tussen de R&D-kosten en de meerwinst komt voor 85% in aanmerking en dat finaal bedrag kan dan worden afgetrokken van de belastbare omzet. Belastingplichtigen krijgen de mogelijkheid om kosten van voorgaande boekjaren gespreid in mindering te brengen van de innovatie-inkomsten over een periode van maximaal zeven belastbare tijdperken.

Innovatieaftrek in 7 stappen, de praktijk

Vanzelfsprekend zal de concrete berekening van de Innovatieaftrek gebeuren in nauwe samenwerking tussen uw fiscaal adviseur** en Brantsandpatents*.

Volgende 7 stappen geven alvast een leidraad voor een inschatting van uw Innovatieaftrek.

Nexusfactor
 • Stap 1: Bepaal* welk octrooirecht of auteursrecht beschikbaar is voor uw product en/of voor uw dienst.
 • Stap 2: Bereken de totale omzet van dit beschermd product en/of dienst.
 • Stap 3: Bereken de eigen R&D-kost van de innovatie, namelijk de kost die er werd gemaakt voor de ontwikkeling van dit beschermd product en/of dienst.
 • Stap 4: Bereken de omzet van dit product en/of dienst.
 • Stap 5: Bepaal** de innovatieve meerwaarde, die gebruikelijk ligt tussen 3 en 15% te berekenen via transfer-pricing methodologie.
 • Stap 6: Indien niet alle R&D door de vennootschap werd verricht bepaal** Nexusfactor, bij eigen R&D zal de Nexusfactor altijd 1 zijn.
 • Stap 7: Bereken nu de Innovatieaftrek = [(Stap 4 x Stap 5) – (Stap 3)] X 0,85 X Nexusfactor

Indien nodig herhaal Stappen 1-7 voor elk innovatief product en/of dienst.

De volledige Innovatieaftrek zal dan de som zijn van alle innovatieve producten en/of innovatieve diensten.

Wat is er nieuw aan de wetgeving?

 • Uw onderneming kan al van bij de indiening van een octrooi genieten van innovatieaftrek en hoeft dus niet langer te wachten tot u een verleend octrooi in handen hebt.
 • De niet-benutte innovatieaftrek is nu ook overdraagbaar naar een volgende belastbare periode.
 • Er is een overgangsperiode voorzien tot en met 30 juni 2021 om de eerdere octrooiaftrek te laten uitdoven.
 • Naast octrooien en octrooiaanvragen is de innovatieaftrek ook beschikbaar voor kwekersrechten, innovatieve software en voor genees- en gewasbeschermingsmiddelen onder data-exclusiviteit.

Johan Brants

Johan Brants heeft meer dan 20 jaar ervaring inzake intellectuele eigendom en octrooien in het bijzonder. Hij was meer dan 15 jaar professor aan Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel en geeft nog steeds gastcolleges in talrijke universiteiten en business-scholen (onder andere Vlerick, AMS, AOG) in België en Nederland. Johan Brants is ook partner in het kantoor Brantsandpatents met vestigingen in Gent en Brussel.

Het kantoor Brantsandpatents heeft aanzienlijke ervaring in de vroegere octrooiaftrek en de huidige innovatieaftrek en dit in diverse technische domeinen. Hiertoe worden octrooi-strategieën uitgebouwd en gevaloriseerd.

Over Brantsandpatents

Bij Brantsandpatents zijn we al jaren gespecialiseerd in het advies en de strategie met betrekking tot de innovatieaftrek.In nauwe samenwerking met uw onderneming ontplooien we een octrooistrategie die belastingvriendelijk is. Het technische team bij Brantsandpatents bestaat uit een twintigtal ingenieurs en/of doctors in wetenschappen. Bovendien zijn ze allen juridisch geschoold om uw innovaties te detecteren, te begeleiden tot octrooi en om uw octrooien fiscaal te optimaliseren.

FAQ

 • Blijft de octrooiaftrek bestaan?

 • Sluiten

  Ondanks het feit dat de octrooiaftrek in zijn huidige vorm verdwijnt, blijft een dergelijk regime wel bestaan, zij het in aangepaste vorm en meer bepaald onder de naam innovatieaftrek. Het gaat bij het nieuwe systeem namelijk om meer dan enkel octrooi-inkomsten.

 • Wat is innovatieaftrek?

 • Sluiten

  Innovatieaftrek of aftrek voor innovatie-inkomsten is een verruiming van de vroegere octrooiaftrek. De bedoeling is om nieuwe of bijkomende R&D-activiteiten te ondersteunen.

 • Kan de innovatieaftrek ook voor aangekochte I.E.-rechten?

 • Sluiten

  Innovatieaftrek kan voor aangekochte I.E.-rechten. Vanzelfsprekend zullen de kosten voor verwerving van intellectuele eigendomsrechten van de bruto-inkomsten worden afgetrokken.

 • Vanaf wanneer kan ik mijn octrooirechten inbrengen?

 • Sluiten

  In tegenstelling tot het oude systeem waarbij slechts aftrek kon worden genoten voor verleende octrooien, is dit nu reeds mogelijk vanaf het jaar van indiening van een octrooiaanvraag. Dit kan onder de vorm van een tijdelijke vrijstelling waarbij de inkomsten slechts gedeeltelijk als winst worden aangemerkt. De voorwaarde is wel dat uiteindelijk een verleend octrooi wordt bekomen, of met andere woorden dat wanneer het I.E.-recht niet wordt verkregen, de eerder vrijgestelde winst als belastbare winst dient te worden beschouwd.

 • Wat telt als innovatie-inkomsten?

 • Sluiten

  Dit zijn de inkomsten die gerelateerd zijn aan de kwalificerende I.E.-rechten (zie ‘Kan de innovatieaftrek ook voor aangekochte I.E.-rechten?’). In principe worden deze inkomsten bepaald per I.E., maar indien dit niet mogelijk is, kunnen de innovatie-inkomsten ook worden bepaald per type product of dienst, of groep van producten of diensten. De verkregen vergoedingen dienen hierbij steeds marktconform (‘at arm’s length’) te zijn, d.w.z. mag niet meer bedragen dan de vergoeding die tussen onafhankelijke partijen zou zijn overeengekomen.


  De inkomsten die hieronder vallen, zijn: licentievergoedingen, I.E.-inkomsten vervat in de verkoopprijs van het beschermde product/dienst (ook wel ‘inbegrepen royalty’ genoemd), I.E.-inkomsten voortvloeiend uit procesinnovatie, schadevergoedingen ten gevolge van schending van een I.E.-recht. Verder wordt overwogen om eveneens meerwaarden verkregen door de verkoop van I.E.-rechten hierin op te nemen” vervangen door “Verder kan het bedrag, verkregen bij de verkoop van een I.E.-recht dat in het laatste boekjaar tot stand werd gebracht of dat ten laatste in de afgelopen 24 maanden werd aangeschaft, ook worden opgenomen in de innovatie-inkomsten.


  De regel is dus dat innovatie-inkomsten enkel in rekening worden genomen in de mate dat deze behoren tot het belastbare resultaat van een Belgische vennootschap of inrichting. Dit betekent dat de inkomsten die aan een buitenlandse vaste inrichting worden toegerekend niet meetellen voor de innovatieaftrek.

 • Op welke basis wordt de innovatieaftrek berekend?

 • Sluiten

  Waar bij de vorige octrooiaftrek het bruto-inkomen als basis werd genomen, zal de innovatieaftrek nu worden berekend op basis van het netto-inkomen. Zo dienen de inkomsten die zijn gelinkt aan een bepaald I.E.-recht voor een gegeven jaar te worden verminderd met de R&D-kosten gelinkt aan het desbetreffende I.E.-recht die fiscaal in mindering werden gebracht.

 • Kan de aftrek worden overgedragen?

 • Sluiten

  Het is mogelijk om de aftrek van een belastbare periode die niet werd gebruikt wanneer er te weinig winst was, over te dragen naar (een) volgende belastbare periode(n). Een systeem van fiscale continuïteit wordt hierbij voorzien met betrekking tot fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.

 • Waarvoor staat ‘BEPS’?

 • Sluiten

  BEPS is de afkorting voor ‘Base Erosion and Profit Shifting’, een actieplan van de OESO dat als doel heeft het ‘verdwijnen’ of ‘kunstmatig verplaatsen’ van ondernemingswinsten met het oog op fiscale optimalisatie tegen te gaan. De verschuiving van winsten uit een land met hoge belastingen naar een land dat een gunstig fiscaal systeem zoals ‘octrooiboxen’ kent, zonder dat er in dat land wezenlijke activiteiten plaatsvinden, wordt hierdoor bestreden. Deze richtlijn heeft geleid tot de aangepaste Nexus-benadering.

 • Wat is Nexus?

 • Sluiten

  Nexus staat voor de breuk:


  kwalificerende R&D-kosten (A + B) totale R&D-kosten (A + B + C + D)

  • A: Eigen R&D-kosten
  • B: R&D-kosten gemaakt door niet-verbonden ondernemingen
  • C: R&D-kosten gemaakt door verbonden ondernemingen
  • D: Kosten voor werving van intellectuele rechten

  De breuk kan nooit groter zijn dan 1.

 • Wat zijn kwalificerende uitgaven?

 • Sluiten

  Dit betreft de uitgaven voor R&D die rechtstreeks betrekking hebben op een I.E.-recht. Deze uitgaven dienen gedaan of gedragen te zijn door ofwel de vennootschap zelf, of door een niet-verbonden onderneming, ofwel door een verbonden onderneming voor zover het om vergoedingen gaat met betrekking tot kosten die door een verbonden onderneming zonder winstopslag worden doorgerekend (gekend als ‘disbursements’).

 • Wat houdt de verhoging in?

 • Sluiten

  Het getal van 1,3 waarmee de kwalificerende uitgaven worden vermenigvuldigd, duidt op een verhoging tot 30%. Dit is een element dat ervoor zorgt dat er geen substantieel nadeel is voor vennootschappen die voortbouwen op een verworven I.E.-recht of die (beperkt) R&D-activiteiten aan een verbonden onderneming uitbesteden. Het maximum van deze verhoging is beperkt tot het bedrag van de globale uitgaven.

 • Wat zijn de globale uitgaven?

 • Sluiten

  Onder de globale uitgaven worden de kwalificerende uitgaven, de uitgaven voor het verwerven van I.E.-rechten en de uitgaven voor R&D-activiteiten uitgevoerd door een verbonden onderneming gerekend.


  Indien de breuk voor de berekening een in wezen foute representatie van de werkelijkheid inhoudt, zou de vennootschap een zogenaamde ‘ruling’ of voorafgaande beslissing kunnen aanvragen. De vereiste hiervoor is wel dat de breuk, voordat de verhoging werd toegepast, ten minste 25% bedraagt. Verder dient de vennootschap eveneens jaarlijks de uitzonderlijke omstandigheden aan te tonen die bewijzen dat de breuk niet overeenkomt met de toegevoegde waarde van de R&D-activiteiten die door de vennootschap zelf werden uitgevoerd.


 • Is er een uitzondering mogelijk op de breuk van de modified Nexus?

 • Sluiten

  In elk geval moeten de kwalificerende en globale uitgaven over de jaren heen worden gecumuleerd zodat op elk moment een juiste verhouding wordt weergegeven tussen de R&D-activiteiten die zelf werden uitgevoerd en degene die werden uitbesteed.

 • Wat is het aftrekpercentage?

 • Sluiten

  Volgens het nieuwe systeem zal tot zelfs 85% innovatieaftrek kunnen worden genoten, terwijl dit bij de oudere octrooiaftrek slechts 80% bedroeg. De berekening vermenigvuldigt de breuk van de modified Nexus (kwalificerende uitgaven + 30% gedeeld door de globale uitgaven) met 85% van de netto innovatie-inkomsten.


  (Kwalificerende uitgaven x 1,3) / Globale uitgaven x netto innovatie-inkomsten x 85% = Innovatieaftrek

 • Zijn er speciale administratieve vereisten?

 • Sluiten

  De nieuwe wetgeving brengt met zich mee dat een vennootschap aanzienlijk wat documenten dient bij te houden om de verrekende I.E.-inkomsten en I.E.-kosten aan te tonen, een zogenaamde ‘tracking and tracing’. Zo zal er een duidelijk overzicht voorhanden moeten zijn van de werkelijke waarde (de aanschaffingswaarde of royaltyvergoeding) van een al dan niet verworven I.E.-recht, van de innovatie-inkomsten, alsook van de kwalificerende en globale uitgaven.

 • Wordt er een overgangsmaatregel voorzien?

 • Sluiten

  Het nieuwe regime kan worden toegepast voor boekjaren die worden afgesloten op of na 1 juli 2016. Wanneer een vennootschap reeds octrooiaftrek volgens het oude systeem verkrijgt, heeft deze de optie om verder van het oude regime gebruik te maken. Een weloverwogen beslissing is echter de boodschap, want het gaat om een onherroepelijke keuze. Deze overgangsmaatregel zal mogelijk zijn tot en met 31 juli 2021.

 • Wat is innovatieaftrek.be?

 • Sluiten

  Innovatieaftrek.be is een website die uitleg geeft over de fiscale voordelen van beschermde innovatie. Door octrooien, kwekersrechten en innovatieve software verhoogt een onderneming zijn innovatievermogen. De Belgische overheid verschaft innovatieve ondernemingen een aanzienlijk fiscaal voordeel. Innovatieaftrek wenst deze innovatieve ondernemingen te ondersteunen.
  Innovatieaftrek.be wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met I.E.-specialisten van Brantsandpatents.

 • Wat zijn kwekersrechten?

 • Sluiten

  Het kwekersrecht beschermt nieuwe en waardevolle plantenrassen. Het geeft aan de houder ervan het alleenrecht op de verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal van het betrokken ras. Het kwekersrecht heeft betrekking op één bepaald ras. Octrooien op planten kunnen het alleenrecht geven op eigenschappen en kunnen dus veel omvangrijker zijn.

  Het kwekersrecht geeft uw onderneming tevens een fiscaal voordeel. De vennootschapsbelasting van een innoverende onderneming met inkomsten uit kwekersrechten wordt verlaagd. Hierdoor geeft de fiscale overheid meer ademruimte voor innovatie in uw veredelingsonderneming. Ook uw onderneming kan hier mogelijks gebruik van maken. Laat ons u helpen in het ontwikkelen van uw kwekersrechten voor uw onderneming.

 • Wat is innovatieve software?

 • Sluiten

  Ook innovatieve software opgesteld door of voor uw onderneming kan een fiscaal voordeel bieden. Deze software zal innoverend moeten zijn ten opzichte van de reeds gebruikte systemen. Het vastleggen (dateren van code) en het staven van de mate van innovatie zal een belangrijke voorwaarde zijn. Wij assisteren u graag bij het doorlopen en registreren van uw innovatieve software.

 • Wat is een octrooi of een patent?

 • Sluiten

  Een octrooi (‘brevet' - Frans synoniem en ‘patent' - Engels synoniem) is een uitsluitingsrecht op het exploiteren van een technische uitvinding. Een octrooi is beperkt in de tijd en geldig tot maximaal 20 jaar na de indiening van de octrooiaanvraag. Een octrooi geeft aan zijn eigenaar het recht anderen (vermeende inbreukmakers) te verbieden het geoctrooieerde te exploiteren. Een Belgisch octrooi is een octrooi of patent dat geldig is voor België.

 • Hoe krijg je een Belgisch octrooi (of patent)?

 • Sluiten

  Samen met een octrooispecialist (ook octrooigemachtigde genoemd) wordt uw innovatief concept ontleed en beschreven in een octrooiaanvraag. Dit is een juridisch-technische omschrijving van uw concept en bestaat uit een tekst en gebruikelijk ook tekeningen. Een octrooiaanvraag beoogt het concept technisch zo duidelijk maar ook juridisch zo breed mogelijk te omschrijven. Een octrooiaanvraag telt gebruikelijk een 15-tal bladzijden en 15 conclusies. Conclusies zijn de juridische omschrijvingen van het innovatieve concept.


  De aanvraag wordt ingediend bij het Ministerie van Economie en de nodige taksen worden betaald. Na 8-10 maand ontvangt u een rapport over het innovatieve karakter van uw concept van het Europees octrooibureau en kan u aanpassingen aanbrengen. Na 18 maand wordt uw Belgisch octrooi altijd verleend, al dan niet met aangepaste conclusies. Uw Belgische aanvraag wordt dus altijd een Belgisch octrooi, zelfs al is het rapport eerder negatief. Men noemt Belgische octrooien ook wel stempeloctrooien; ze worden zonder diepgaand verder onderzoek steeds verleend.

 • Hoe werkt innovatieaftrek met octrooispecialisten of octrooigemachtigden?

 • Sluiten

  Bij de toepassing van de innovatieaftrek is een grondige kennis van octrooien zeer belangrijk. Veelal is het innovatieve onderneming zelf niet op de hoogte van de mogelijkheden tot octrooieren. Octrooigemachtigden zijn de speurders die binnen het onderneming de valoriseerbare innovatie detecteren die voor octrooien in aanmerking komen. Vervolgens zetten ze deze gedetecteerde innovatie om in octrooien. Deze octrooien beschermen de innovatie enerzijds en kunnen anderzijds in de innovatieaftrek worden gebruikt.

 • Hoe werken we samen met uw fiscalist?

 • Sluiten

  Voor de innovatieaftrek werkt de octrooigemachtigde nauw samen met de fiscale expert. Voor de juiste berekening en het voorbereiden van een (pre)ruling is een correcte kennis van de octrooirechten onmisbaar. Samen met de fiscalist wordt de innovatieaftrek berekend en onderbouwd.

 • Hoe kunnen we cliënten helpen?

 • Sluiten

  Vlaamse ondernemingen hebben veel goede en hooggeschoolde medewerkers die elke dag de onderneming verder brengen. Deze innoverende krachten mogen niet verloren gaan. Innovatieaftrek.be wil deze ondernemingen en zijn medewerkers verder doen groeien. Een juiste toepassing van de innovatieaftrek zal daarbij belangrijk zijn. Innovatieaftrek.be wil hieraan meewerken.

 • Op welke intellectuele eigendomsrechten is de innovatieaftrek van toepassing?

 • Sluiten

  De innovatieaftrek is van toepassing op octrooien, octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten (zogenaamde ABC of SPC). Zaken die ook in aanmerking komen, zijn kwekersrechten die zijn aangevraagd na 1 juli 2016 of verworven na 30 juni 2016, weesgeneesmiddelen (beperkt tot de eerste 10 jaar na inschrijving in het Europees Register) aangevraagd na 1 juli 2016 of verworven na 30 juni 2016, data- of marktexclusiviteiten voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en weesgeneesmiddelen en innovatieve software maar slechts op voorwaarde dat deze rechten voortvloeien uit een aan de Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid voorgelegd ontwikkelingsproject.

 • Is innovatieaftrek op ingediende (maar nog niet verleende) octrooiaanvragen van toepassing?

 • Sluiten

  Ja, de innovatieaftrek kan ook worden toegepast op octrooiaanvragen of aanvragen voor kwekersrecht. Fiscaal gebeurt dit door een tijdelijke vrijgestelde reserve aan te leggen ten belope van de aftrek waar de onderneming recht zou op hebben indien het octrooi of kwekersrecht zou zijn toegekend. Deze aangelegde reserve wordt dan definitief vrijgesteld wanneer het octrooi of het kwekersrecht wordt verleend. Een octrooiaanvraag wordt in België gebruikelijk toegekend achttien maand na de indiening.

 • Wie kan de innovatieaftrek toepassen?

 • Sluiten

  Belgische ondernemingen die aan R&D doen en een intellectueel eigendomsrecht hebben in volle eigendom of als mede-eigenaar, vruchtgebruiker en/of licentiehouder.

 • Hoe wordt de innovatieaftrek berekend?

 • Sluiten

  De nieuwe innovatieaftrek is enkel van toepassing op de netto inkomsten. Deze worden per aanslagjaar en per intellectueel eigendomsrecht berekend als volgt:

  • De bruto inkomsten bestaan uit de in de Belgische belastbare basis begrepen inkomsten uit intellectuele rechten.

  • Deze bruto inkomsten worden verminderd met de volgende bedragen:

   • Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die rechtstreeks betrekking hebben op de in aanmerking komende intellectuele rechten. Er wordt verduidelijkt dat kosten met betrekking tot terreinen en gebouwen of andere uitgaven die niet rechtstreeks betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht niet dienen te worden afgetrokken

   • Kosten voor verwerving van intellectuele eigendomsrechten

   • Kosten voor research & development uitgevoerd door verbonden of niet-verbonden ondernemingen

  Deze netto inkomsten worden dan vermenigvuldigd met de Nexusfactor.

 • Zijn er bijzondere documentatieverplichtingen voor de toepassing van de innovatieaftrek?

 • Sluiten

  Om van de innovatieaftrek te genieten, zullen belastingplichtigen een track & trace systeem moeten bijhouden om te staven welke R&D-inspanningen gekoppeld zijn aan het intellectueel eigendomsrecht. Meer in het bijzonder zal ook een formulier bij hun aangifte worden gevoegd. De berekening van de nieuwe aftrek vereist ook dat men alle elementen staaft. 

De belastingplichtige dient een documentatiedossier bij te houden. Per intellectueel eigendomsrecht dient dit dossier de stukken te bevatten ter staving van de volgende elementen: een berekening van de bruto- en netto-inkomsten uit de rechten en een berekening van de breuk voor de kwalificerende inkomsten.

 • Wat is de status van de wet op de innovatieaftrek?

 • Sluiten

  De wet op de innovatieaftrek werd goedgekeurd op 9 februari 2017 en is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2017.

Innovatieaftrek.be geeft informatie omtrent de toepassingen van de innovatieaftrek in België. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Wat is een octrooi of een patent?

Een octrooi (‘brevet' - Frans synoniem en ‘patent' - Engels synoniem) is een uitsluitingsrecht op het exploiteren van een technische uitvinding. Een octrooi is beperkt in de tijd en geldig tot maximaal 20 jaar na de indiening van de octrooiaanvraag. Een octrooi geeft aan zijn eigenaar het recht anderen (vermeende inbreukmakers) te verbieden het geoctrooieerde te exploiteren. Een Belgisch octrooi is een octrooi of patent dat geldig is voor België.

Sluiten

Wat is innovatieaftrek.be?

Innovatieaftrek.be is een website die uitleg geeft over de fiscale voordelen van beschermde innovatie. Door octrooien, kwekersrechten en innovatieve software verhoogt een onderneming zijn innovatievermogen. De Belgische overheid verschaft innovatieve ondernemingen een aanzienlijk fiscaal voordeel. Innovatieaftrek wenst deze innovatieve ondernemingen te ondersteunen.
Innovatieaftrek.be wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met I.E.-specialisten van Brantsandpatents.

Sluiten

Is innovatieaftrek op ingediende (maar nog niet verleende) octrooiaanvragen van toepassing?

Ja, de innovatieaftrek kan ook worden toegepast op octrooiaanvragen of aanvragen voor kwekersrecht. Fiscaal gebeurt dit door een tijdelijke vrijgestelde reserve aan te leggen ten belope van de aftrek waar de onderneming recht zou op hebben indien het octrooi of kwekersrecht zou zijn toegekend. Deze aangelegde reserve wordt dan definitief vrijgesteld wanneer het octrooi of het kwekersrecht wordt verleend. Een octrooiaanvraag wordt in België gebruikelijk toegekend achttien maand na de indiening.

Sluiten

Wat zijn kwekersrechten?

Het kwekersrecht beschermt nieuwe en waardevolle plantenrassen. Het geeft aan de houder ervan het alleenrecht op de verhandeling van zaad en vermeerderingsmateriaal van het betrokken ras. Het kwekersrecht heeft betrekking op één bepaald ras. Octrooien op planten kunnen het alleenrecht geven op eigenschappen en kunnen dus veel omvangrijker zijn.

Het kwekersrecht geeft uw onderneming tevens een fiscaal voordeel. De vennootschapsbelasting van een innoverende onderneming met inkomsten uit kwekersrechten wordt verlaagd. Hierdoor geeft de fiscale overheid meer ademruimte voor innovatie in uw veredelingsonderneming. Ook uw onderneming kan hier mogelijks gebruik van maken. Laat ons u helpen in het ontwikkelen van uw kwekersrechten voor uw onderneming.

Sluiten

Wat is innovatieve software?

Ook innovatieve software opgesteld door of voor uw onderneming kan een fiscaal voordeel bieden. Deze software zal innoverend moeten zijn ten opzichte van de reeds gebruikte systemen. Het vastleggen (dateren van code) en het staven van de mate van innovatie zal een belangrijke voorwaarde zijn. Wij assisteren u graag bij het doorlopen en registreren van uw innovatieve software.

Sluiten

Hoe wordt de innovatieaftrek berekend?

De nieuwe innovatieaftrek is enkel van toepassing op de netto inkomsten. Deze worden per aanslagjaar en per intellectueel eigendomsrecht berekend als volgt:

 • De bruto inkomsten bestaan uit de in de Belgische belastbare basis begrepen inkomsten uit intellectuele rechten.

 • Deze bruto inkomsten worden verminderd met de volgende bedragen:

  • Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die rechtstreeks betrekking hebben op de in aanmerking komende intellectuele rechten. Er wordt verduidelijkt dat kosten met betrekking tot terreinen en gebouwen of andere uitgaven die niet rechtstreeks betrekking hebben op het intellectueel eigendomsrecht niet dienen te worden afgetrokken

  • Kosten voor verwerving van intellectuele eigendomsrechten

  • Kosten voor research & development uitgevoerd door verbonden of niet-verbonden ondernemingen

Deze netto inkomsten worden dan vermenigvuldigd met de Nexusfactor.

Sluiten

Op welke intellectuele eigendomsrechten is de innovatieaftrek van toepassing?

De innovatieaftrek is van toepassing op octrooien, octrooiaanvragen en aanvullende beschermingscertificaten (zogenaamde ABC of SPC). Zaken die ook in aanmerking komen, zijn kwekersrechten die zijn aangevraagd na 1 juli 2016 of verworven na 30 juni 2016, weesgeneesmiddelen (beperkt tot de eerste 10 jaar na inschrijving in het Europees Register) aangevraagd na 1 juli 2016 of verworven na 30 juni 2016, data- of marktexclusiviteiten voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en weesgeneesmiddelen en innovatieve software maar slechts op voorwaarde dat deze rechten voortvloeien uit een aan de Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid voorgelegd ontwikkelingsproject.

Sluiten

Hoe kunnen we cliënten helpen?

Vlaamse ondernemingen hebben veel goede en hooggeschoolde medewerkers die elke dag de onderneming verder brengen. Deze innoverende krachten mogen niet verloren gaan. Innovatieaftrek.be wil deze ondernemingen en zijn medewerkers verder doen groeien. Een juiste toepassing van de innovatieaftrek zal daarbij belangrijk zijn. Innovatieaftrek.be wil hieraan meewerken.

Sluiten

Hoe krijg je een Belgisch octrooi (of patent)?

Samen met een octrooispecialist (ook octrooigemachtigde genoemd) wordt uw innovatief concept ontleed en beschreven in een octrooiaanvraag. Dit is een juridisch-technische omschrijving van uw concept en bestaat uit een tekst en gebruikelijk ook tekeningen. Een octrooiaanvraag beoogt het concept technisch zo duidelijk maar ook juridisch zo breed mogelijk te omschrijven. Een octrooiaanvraag telt gebruikelijk een 15-tal bladzijden en 15 conclusies. Conclusies zijn de juridische omschrijvingen van het innovatieve concept.


De aanvraag wordt ingediend bij het Ministerie van Economie en de nodige taksen worden betaald. Na 8-10 maand ontvangt u een rapport over het innovatieve karakter van uw concept van het Europees octrooibureau en kan u aanpassingen aanbrengen. Na 18 maand wordt uw Belgisch octrooi altijd verleend, al dan niet met aangepaste conclusies. Uw Belgische aanvraag wordt dus altijd een Belgisch octrooi, zelfs al is het rapport eerder negatief. Men noemt Belgische octrooien ook wel stempeloctrooien; ze worden zonder diepgaand verder onderzoek steeds verleend.

Sluiten

Blijft de octrooiaftrek bestaan?

Ondanks het feit dat de octrooiaftrek in zijn huidige vorm verdwijnt, blijft een dergelijk regime wel bestaan, zij het in aangepaste vorm en meer bepaald onder de naam innovatieaftrek. Het gaat bij het nieuwe systeem namelijk om meer dan enkel octrooi-inkomsten.

Sluiten

Zijn er bijzondere documentatieverplichtingen voor de toepassing van de innovatieaftrek?

Om van de innovatieaftrek te genieten, zullen belastingplichtigen een track & trace systeem moeten bijhouden om te staven welke R&D-inspanningen gekoppeld zijn aan het intellectueel eigendomsrecht. Meer in het bijzonder zal ook een formulier bij hun aangifte worden gevoegd. De berekening van de nieuwe aftrek vereist ook dat men alle elementen staaft. 

De belastingplichtige dient een documentatiedossier bij te houden. Per intellectueel eigendomsrecht dient dit dossier de stukken te bevatten ter staving van de volgende elementen: een berekening van de bruto- en netto-inkomsten uit de rechten en een berekening van de breuk voor de kwalificerende inkomsten.

Sluiten

Wat is Nexus?

Nexus staat voor de breuk:


kwalificerende R&D-kosten (A + B) totale R&D-kosten (A + B + C + D)

 • A: Eigen R&D-kosten
 • B: R&D-kosten gemaakt door niet-verbonden ondernemingen
 • C: R&D-kosten gemaakt door verbonden ondernemingen
 • D: Kosten voor werving van intellectuele rechten

De breuk kan nooit groter zijn dan 1.

Sluiten

Wat zijn kwalificerende uitgaven?

Dit betreft de uitgaven voor R&D die rechtstreeks betrekking hebben op een I.E.-recht. Deze uitgaven dienen gedaan of gedragen te zijn door ofwel de vennootschap zelf, of door een niet-verbonden onderneming, ofwel door een verbonden onderneming voor zover het om vergoedingen gaat met betrekking tot kosten die door een verbonden onderneming zonder winstopslag worden doorgerekend (gekend als ‘disbursements’).

Sluiten

Wat zijn de globale uitgaven?

Onder de globale uitgaven worden de kwalificerende uitgaven, de uitgaven voor het verwerven van I.E.-rechten en de uitgaven voor R&D-activiteiten uitgevoerd door een verbonden onderneming gerekend.


Indien de breuk voor de berekening een in wezen foute representatie van de werkelijkheid inhoudt, zou de vennootschap een zogenaamde ‘ruling’ of voorafgaande beslissing kunnen aanvragen. De vereiste hiervoor is wel dat de breuk, voordat de verhoging werd toegepast, ten minste 25% bedraagt. Verder dient de vennootschap eveneens jaarlijks de uitzonderlijke omstandigheden aan te tonen die bewijzen dat de breuk niet overeenkomt met de toegevoegde waarde van de R&D-activiteiten die door de vennootschap zelf werden uitgevoerd.


Sluiten

Sluiten